Categorieën
Fabrikanten
  • Lollee

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina’s staan de Algemene Voorwaarden vermeld van www.lollee.nl.
Deze voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Voor vragen, opmerkingen of andere informatie over onze webwinkel, website of producten, stuurt u ons dan een email.

1. ALGEMEEN
1.1  De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen
       en overeenkomsten.
1.2  Bij het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van
       Lollee Nederland.

2. OVEREENKOMSTEN
2.1  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lollee Nederland.
       Lollee Nederland heeft het recht om bestellingen te weigeren of de levering aan bepaalde
       voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Indien een
       bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lollee Nederland dit binnen tien (10) werkdagen
       mee na ontvangst van de bestelling.

3. PRIJS en BETALINGEN
3.1  Alle genoemde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s. Dit is inclusief BTW
       en exclusief verzendkosten.
3.2  Betaling dient vooraf plaats te vinden, door middel van overschrijven naar rekeningnummer
       15.81.57.826 t.n.v. A. Venema-Hofman  o.v.v. naam en adres of via IDEAL.
3.3  Bij het in gebrek blijven van betaling, is LOLLEE NEDERLAND gerechtigd (de uitvoering van) de
       betreffende overeenkomst en daarmee de samenhangende overeenkomsten op te  
       schorten of te ontbinden.

4. LEVERING
4.1  Na ontvangst van de betaling wordt de bestelde producten zo spoedig mogelijk opgestuurd,  
       doch uiterlijk binnen 7 werkdagen.
4.2  Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en
       evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
       overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd 
       om de overeenkomst in stand te laten.
4.3  De producten worden via TNT verzonden. De verzendkosten bedragen ongeacht het gewicht per
       bestelling/verzending € 1,95.
4.4  Lollee Nederland is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van producten tijdens  
       verzending. De bestelde producten worden met uiterste zorg verpakt.
       Verzending is in alle gevallen voor risico van de koper.
4.5  Producten kunnen (na email contact en op afspraak met Lollee Nederland) opgehaald worden                                     (vooraf betaald). Er worden dan uiteraard geen verzendkosten berekend.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1  De eigendom van de geleverde producten gaan pas over indien alle afspraken betreffende de  
       overeenkomst dat u aan Lollee Nederland verschuldigd bent, heeft voldaan.

6. RECLAMES en AANSPRAKELIJKHEID
6.1  Bij aflevering van de producten is er de verplichting om de producten bij aflevering te
       onderzoeken of de producten beantwoorden aan de overeenkomst. Indien dit niet het geval is,  
       dient u Lollee Nederland zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering
       schriftelijk/per email daarvan in kennis te stellen.
6.2  Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan heeft Lollee Nederland de keuze
       desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten
       dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren (excl. verzendkosten).
6.3  Het retour te sturen product dient in originele staat, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
       Het betaalde bedrag zal dan zo spoedig mogelijk geretourneerd worden op uw rekening
       doch na 30 dagen na retourzending.
6.4  LOLLEE Nederland is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte gegevens, druk- en/of zetfouten
       in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet
       van voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
       Aansprakelijkheid van LOLLEE Nederland is beperkt tot het bedrag van de verzonden factuur.

7. OVERMACHT
7.1  In geval van overmacht heeft Lollee Nederland het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw
       bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te
       ontbinden. Dit wordt schriftelijk mede gedeeld en zonder dat Lollee Nederland gehouden wordt aan
       enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden redelijkheid en billijkheid is.
7.2  Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming wat niet aan Lollee Nederland kan
       worden toegerekend. Omdat dit niet te wijten is aan haar schuld en noch volgens de wet of
       rechtshandeling.

8. DIVERSEN
8.1  Lollee Nederland heeft het recht om het adres wat schriftelijk is doorgeven bij de eerste bestelling,
       alle volgende bestellingen naar dat adres te versturen, tenzij anders wordt aangegeven.
8.2  Lollee Nederland is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.
8.3  Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden
       zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel Lollee Nederland haar uiterste best doet om
       alle informatie, dienst en producten zo goed en foutloos aan te bieden, kan zij niet
       aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere 
       consequenties voorkomende uit deze website.
8.4  Lollee Nederland behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar Website
       tussentijds te wijzigen. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of
       verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Lollee Nederland.

9. PRIVACY
9.1  Lollee Nederland geeft geen persoonsgegevens van klanten door aan derden zonder toestemming
       van de klant.
9.2  Lollee Nederland gebruikt de klantgegevens alleen voor versturen van de bestelling en kan uw
       gegevens gebruiken voor interne mailingdoeleinden.

Gegevens Lollee Nederland:
Lollee staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland.
KvKnr: 51247135
BTWnr: NL103617553B02

Rabobank : 15.81.57.826 t.n.v. A. Venema-Hofman

www.lollee.nl


Verder
clear-bug-div
Populaire zoektermen

Facebook

 

 

Twitter